Algemene voorwaarden - Croes Wever Ruiz - Attorneys At Law - ArubaCroes Wever Ruiz – Attorneys At Law – Aruba

Algemene voorwaarden

October 15, 2020

Algemene voorwaarden zijn een of meer schriftelijke bedingen die zijn opgesteld om in een of meerdere overeenkomsten te worden opgenomen. Indien degene die gebruik maakt van algemene voorwaarden (de gebruiker) zijn/haar voorwaarden van toepassing wenst te laten zijn op een door hem/haar te sluiten overeenkomst zal hij/zij de wederpartij daarvan op de hoogte moeten brengen. Conform artikel 6:231 BWA worden algemene voorwaarden van toepassing door aanvaarding door de wederpartij van de gebruiker van de gelding van de algemene voorwaarden. Aanvaarding van de algemene voorwaarden kan zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend geschieden. De wederpartij moet de wil hebben gehad zich aan de gelding van de algemene voorwaarden te onderwerpen of in ieder geval bij de gebruiker het gerechtvaardigd vertrouwen hebben gewekt dat hij/zij akkoord ging met de gelding. De wederpartij mag er gerechtvaardigd op vertrouwen dat de gebruiker opname van haar algemene voorwaarden in de overeenkomst wenst als de gebruiker daarnaar verwijst of hem /haar de algemene voorwaarden toezendt. De gebruiker dient voorts aan de wederpartij een redelijke mogelijkheid te bieden om van de inhoud van de algemene voorwaarden kennis te nemen als hij/zij de algemene voorwaarden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand heeft gesteld. Van terhandstelling is sprake indien de algemene voorwaarden worden overhandigd of de wederpartij op andere wijze vóór of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst de daadwerkelijke beschikking heeft over de algemene voorwaarden, bijvoorbeeld door toezending van de algemene voorwaarden per post of koerier. Het deponeren van algemene voorwaarden is niet verplicht, doch is wel raadzaam. Zo kan de wederpartij van de gebruiker de gedeponeerde algemene voorwaarden altijd opvragen en raadplegen. Ook bij het leveren van eventueel bewijs kan het deponeren uitkomst bieden. Algemene voorwaarden kunnen worden gedeponeerd bij de griffie van de het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba en/of de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Aruba.

Sitemap | Privacy Policy | Disclaimer