October | 2020 | Croes Wever Ruiz – Attorneys At Law – Aruba

Archive for October 2020

Procedure faillissement

Naast het aanvragen van een faillissement van een natuurlijk – of een rechtspersoon door (een van) zijn schuldeisers kan een natuurlijk persoon of rechtspersoon ook zijn/haar eigen faillissement aanvragen. Dit gebeurt wanneer de schuldenaar verkeert in een toestand dat hij heeft opgehouden zijn schuldeisers te betalen. Voor een faillissementsverzoek en de inwilliging daarvan is nodig […]

Read more

De Proeftijd

(Artikel 7A:1615n BWA) Een werkgever en werknemer kunnen bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst met elkaar een proeftijd afspreken. Een proeftijd is een soort kennismakingsperiode. Tijdens deze periode kunnen de zowel werkgever als werknemer de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. Schriftelijk vastleggen Indien werkgever en werknemer een proeftijd wensen af te spreken, moet dit schriftelijk […]

Read more

Overmacht

De hoofdregel van het verbintenissenrecht is dat partijen zich moeten houden aan de in een overeenkomst opgenomen verplichtingen. Als naleving van een contractuele verplichting uitblijft, is er in principe sprake van een toerekenbare tekortkoming. Dit kan ertoe leiden dat de in gebreke blijvende partij in verzuim is en aansprakelijk is voor de schade die de […]

Read more

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn een of meer schriftelijke bedingen die zijn opgesteld om in een of meerdere overeenkomsten te worden opgenomen. Indien degene die gebruik maakt van algemene voorwaarden (de gebruiker) zijn/haar voorwaarden van toepassing wenst te laten zijn op een door hem/haar te sluiten overeenkomst zal hij/zij de wederpartij daarvan op de hoogte moeten brengen. […]

Read more

Huishoudelijk reglement: voordelen en deponering

Een huishoudelijk reglement wordt ook wel een bedrijfs-/personeelsreglement of een bedrijfs-/personeelshandboek genoemd. In een huishoudelijk reglement staan opgenomen de regels van een bedrijf en algemene afspraken voor werknemers. Het gaat dan voornamelijk om huis- en gedragsregels, werktijden, ziekteverzuim, vakantie en verlof. Het voordeel van een dergelijk reglement is dat nieuwe werknemers de cultuur van het […]

Read more
Sitemap | Privacy Policy | Disclaimer