Procedure faillissement - Croes Wever Ruiz - Attorneys At Law - ArubaCroes Wever Ruiz – Attorneys At Law – Aruba

Procedure faillissement

October 15, 2020

Naast het aanvragen van een faillissement van een natuurlijk – of een rechtspersoon door (een van) zijn schuldeisers kan een natuurlijk persoon of rechtspersoon ook zijn/haar eigen faillissement aanvragen. Dit gebeurt wanneer de schuldenaar verkeert in een toestand dat hij heeft opgehouden zijn schuldeisers te betalen. Voor een faillissementsverzoek en de inwilliging daarvan is nodig dat er steunvorderingen zijn. Dat zijn vorderingen die andere schuldeisers hebben jegens de schuldenaar tegen wie het verzoek is gericht. Indien de faillietverklaring wordt uitgesproken door de rechter verliest de schuldenaar in kwestie vanaf dat moment de beschikking en het beheer over zijn vermogen. De rechter die de schuldenaar in staat van faillissement verklaart vervult ook de functie van rechter-commissaris in het faillissement. De rechter-commissaris benoemt een curator die het faillissement moet afwikkelen en daarbij de belangen van de schuldeisers zo goed mogelijk moet behartigen. De curator die wordt benoemd is in principe een advocaat die zich voor die functie heeft opgegeven. De rechter-commissaris zou ook een notaris of een accountant als curator kunnen laten fungeren, maar dat gebeurt in de praktijk bijna nooit. De curator legt rekening en verantwoording af aan de rechter-commissaris tot aan het einde van het faillissement.

Sitemap | Privacy Policy | Disclaimer