Huishoudelijk reglement: voordelen en deponering | Croes Wever Ruiz – Attorneys At Law – Aruba

Huishoudelijk reglement: voordelen en deponering

October 15, 2020

Een huishoudelijk reglement wordt ook wel een bedrijfs-/personeelsreglement of een bedrijfs-/personeelshandboek genoemd. In een huishoudelijk reglement staan opgenomen de regels van een bedrijf en algemene afspraken voor werknemers. Het gaat dan voornamelijk om huis- en gedragsregels, werktijden, ziekteverzuim, vakantie en verlof. Het voordeel van een dergelijk reglement is dat nieuwe werknemers de cultuur van het bedrijf snel leren kennen. Voorts weten de werknemers precies wat hun rechten en plichten zijn. Het biedt tot slot ook structuur voor het personeelsbeleid. Een huishoudelijk reglement is pas geldig indien dit reglement (i) aan de werknemer is verstrekt, (ii) ter inzage is gedeponeerd bij de griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, (iii) zowel in het Nederlands en in het Papiaments is opgesteld en in beide talen is en blijft opgehangen op een voor de werknemer toegankelijke plaats en (iv) niet in strijd is met de arbeidsovereenkomst van de werknemer. Een nieuw of gewijzigd huishoudelijk reglement heeft slechts verbindende kracht indien het ontwerp of de ontworpen wijziging(en) algemeen bekend zijn gemaakt. Bovendien moet een zodanige termijn dat de werknemer zich over de inhoud behoorlijk heeft kunnen beraden in acht worden genomen. Gaat een werknemer niet akkoord met een nieuw of gewijzigd huishoudelijk reglement dan kan dat leiden tot opzegging van de arbeidsovereenkomst.

Sitemap | Privacy Policy | Disclaimer