Overmacht | Croes Wever Ruiz – Attorneys At Law – Aruba

Overmacht

October 15, 2020

De hoofdregel van het verbintenissenrecht is dat partijen zich moeten houden aan de in een overeenkomst opgenomen verplichtingen. Als naleving van een contractuele verplichting uitblijft, is er in principe sprake van een toerekenbare tekortkoming. Dit kan ertoe leiden dat de in gebreke blijvende partij in verzuim is en aansprakelijk is voor de schade die de wederpartij lijdt. Indien er sprake is van een tijdelijke of blijvende onmogelijkheid om te presteren, die niet aan een van de betrokken partijen kan worden toegerekend, kan een beroep op overmacht een oplossing bieden. Het gevolg van een (succesvol) beroep op overmacht kan o.a. zijn verval van aansprakelijkheid, het recht om de overeenkomst te mogen beëindigen en opschorting van verplichtingen. Om de vraag te beantwoorden of het inroepen van overmacht in een bepaalde situatie mogelijk is en wat de gevolgen zijn voor de partij die overmacht inroept, is het noodzakelijk na te gaan of een overmachtsclausule in de betreffende overeenkomst is opgenomen en welke omstandigheden overeenkomstig die clausule als overmacht worden aangemerkt. Het is daarom raadzaam om een goede overmachtsclausule op te nemen in een overeenkomst om zoveel mogelijk “gedekt” te zijn. Of het Corona virus een geval van overmacht oplevert hangt o.a. af van de concrete omstandigheden, de aanwezigheid van een (goede) overmachtsclausule en de aard van de prestatie/dienstverlening in kwestie. Echter, gezien de ernst en de gevolgen van het Corona-virus, dat geheel onvoorzien en niet vergelijkbaar met enige andere omstandigheid in de afgelopen 50-60 jaar is, lijkt dit wel een verdedigbaar standpunt.

Sitemap | Privacy Policy | Disclaimer